1- Genel Bilgi

Şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında gerçekleşecektir. Hassasiyetle üzerinde durduğumuz başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

2- Kişisel Verilerin Toplanması Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, internet sitemiz, temsilcilerimiz, şube veya işyerlerimiz kanalıyla veya e-posta, faks, telefon, kısa mesaj veya diğer yollarla tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan tanımlama sistemi yoluyla ve çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemlerle ve yasadan doğan mesuliyetlerimizin eksiksiz ve doğru şekilde yerine getirilmesi gayesiyle toplanabilmektedir.

3- Kişisel Verileri İşleme Amaçları

Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz, sunulan ürün ve hizmetlerimizden sorunsuz olarak yararlanılabilmesi, talep ve şikayetlerin yönetimi ve takibi, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, kişisel olarak size uygun reklam, tanıtım, satış, pazarlama, bilgilendirme, promosyon, kampanya bildirimi, üyelik işlemleri, anket ve müşteri memnuniyeti araştırmalarının yapılması, satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi, araç test sürüşleri gibi etkinliklerin organizasyonu ve takibi, satın aldığınız araçlar ve bu araçlara ait hizmetler ile kişisel ürün ve hizmet alışkanlıklarınız hakkında analiz yapılması, bu kapsamdaki müşteri hizmetleri, tüketici hakları ve diğer imkanlardan istifade edebilmeniz için çeşitli rapor, analiz ve çalışmaların hazırlanması ve sunulması, ürün ve hizmetlere bağlılığının temini ve/veya artırılmasına yönelik aktivite ve etkinliklerin planlanması ve bu kapsamdaki hizmetlerin sağlanması, mali, muhasebesel ve finansal işlemlerin yürütülmesi, risk yönetiminin gerçekleştirilmesi, her türlü elektronik iletişim ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi, şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

4- Kişisel Verilerin Paylaşımı ve Aktarımı

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz, mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla, grup şirketleri, distribütör, iş ortakları, tedarikçiler, servis sağlayıcıları ile faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program/hizmet ortağı kuruluşlar, sosyal medya kuruluşları, sosyal ağ kuruluşları (facebook vb), bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlarıyla ve açık rızanızın bulunduğu diğer üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

5- Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Orjin Automotive, olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileriniz açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek/ devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve Kanun’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Şirketimiz tarafından atanacak Veri Sorumlusu temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ilan edilerek mevzuata uygun şekilde, şirketimizin www.orjinautomotive.com web adreslerinde duyurulacaktır.

İletişim Bilgileri :
Orjin Otomotiv San. Ve Tic. A.Ş.
HOSAB 3. Cd. No:9 16159 Nilüfer / BURSA
EMAİL: info@orjinautomotive.com

6- Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hâle Getirilmesi

KVKK’ya uygun olarak, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

7- Kanun Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nun 11. maddesi uyarınca şirketimize başvuruda bulunarak;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Bu kapsamda iletilen talepler şirketimiz tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.orjinautomotive.com adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını HOSAB 3. Cd. No:9 16159 Nilüfer / BURSA adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu info@orjinautomotive.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

8- Orjin Automotive Web Sitesi Kullanım Koşulları

http://www.orjinautomotive.com web sitesinde yer alan her türlü fiyat, bilgi, resim, açıklama ve haber (kısaca 'bilgi') sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır. Kullanıcı hiçbir şekilde web sitesinde ve uygulamada yer alan 'bilgi'lerin hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. Kullanıcı, bilgileri referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihai ve güvenilir enformasyonu, Orjin Automotive’den temin etmekle yükümlü olduğunu, web sitesinde yayınlanan bilgilerin güncel olmaması nedeniyle Orjin Automotive 'in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.

Orjin Automotive, kendi takdirinde olmak üzere sitenin ve uygulamanın içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme ve http://www.orjinautomotive.com web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar. Orjin Automotive, web sitesinin hatasız olması için her türlü tedbir almış olmakla birlikte, web sitesinde mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti vermemektedir.

http://www.orjinautomotive.com web sitesindeki; araçların standart ve opsiyonel özellikleri ve tavsiye edilen satış fiyatları ile ilgili bilgiler son güncelleme tarihinde geçerli olan bilgilerdir. Araçlar ile ilgili nihai bilgi temini için Orjin Automotive ile temasa geçilmesini önemle rica ederiz. Bu çerçevede Orjin Automotive, web sitesinde yer alan bilgilerin (aksi açık bir şekilde belirtilmedikçe) bir satış teklifi olmadığını ve Orjin Automotive adına bir taahhüt teşkil etmediğini beyan eder.